ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α’/28-6-2002) άρθρο 38, παρ. 2 και άρθρο 62, επιπλέον το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α’/22-4-2008) η υπουργική απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΝΣ/ ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-7-2003 (ΦΕΚ 1124/Β’/8-8-2003) και τη ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β’/2-5-2012)

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΝΟΜΟΣ για δήλωση κατοχής

Η αγορά ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη χωρίς διατυπώσεις. Η κατοχή ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη, αφότου ο ιδιώτης αγοραστής συμπληρώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού με συστημένη επιστολή, τη συνημμένη δήλωση κατοχής ανιχνευτή. Η αποστολή μπορεί να γίνει και με email στο dtppa@culture.gr. Στη δήλωση αναφέρεται το κατάστημα πώλησης, τα στοιχεία του αγοραστή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ. δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τα στοιχεία του ανιχνευτή μετάλλων (εργοστάσιο, μοντέλο, σειριακός αριθμός).

Με τη δήλωση πρέπει να αποσταλεί και απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαζί με φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του ανιχνευτή (που να τον εικονίζει). Το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει κατόπιν στον κάτοχο του ανιχνευτή σε χρόνο έως 40 ημέρες, το δελτίο κατοχής ανιχνευτή στο οποίο αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου του. Αυτό το έγγραφο έχει διπλή χρήση. Αφενός καλύπτει νομικά το κάτοχο του ανιχνευτή για τη μεταφορά του μηχανήματος (και όχι την χρήση), σε κάθε τυχόν έλεγχο που θα γίνει από την αστυνομία. Αφετέρου, θα χρειαστεί ώστε να υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων ο κάτοχος του.

Νομοθεσία

Κατεβάστε την αίτηση άδειας χρήσης και κατοχής ανιχνευτή μετάλλων, μαζί με οδηγίες εδώ:

Download

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΝΟΜΟΣ για χρήση

Ο κάτοχος του ανιχνευτή που έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και έχει παραλάβει το δελτίο κατοχής του ανιχνευτή, μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης. Για τον συγκεκριμένο ανιχνευτή ή ανιχνευτές μετάλλων, τους οποίους έχει δηλωμένους.
Η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς κόστος.

Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα τον παραπέμψει στην τοπική εφορεία αρχαιοτήτων αρμόδια για τις περιοχές στις οποίες θέλει να κάνει χρήση του ανιχνευτή, ώστε να καταθέσει μέσω email ή φυσικής παρουσίας:

  1. Φωτοτυπία δελτίου κατοχής του ανιχνευτή,
  2. Ένα ή περισσότερα αποσπάσματα χαρτών ( google earth ) με κοντινή ανάλυση ανα 1000 μ., στα οποία να είναι σημειωμένες οι περιοχές στις οποίες θέλουμε να ερευνήσουμε με περίγραμμα (δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τοποθεσιών). Αν αφορά ενδοχώρα να είναι εμφανείς και οι συντεταγμένες στους χάρτες.
  3. Απλή αίτηση που αναφέρουμε το λόγο για την έρευνα (πχ έρευνα για χαμένα αντικείμενα) και τα πρόσωπα τα οποία θα θέλουμε να έχουμε μαζί μας στην έρευνα. Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε συνημμένα σε pdf. Επίσης ίσως σας ζητηθεί και αντίγραφο ποινικού μητρώου το οποίο μπορείτε προηγουμένως να έχετε λάβει απο ΚΕΠ και μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμούν δίκες ή καταδίκες σχετικές με αδικήματα του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Κατόπιν ή άδεια αποστέλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε χρόνο 2 μηνών στον ενδιαφερόμενο. Η συνήθης διάρκεια της είναι 1 έτος. 5 ημέρες πριν την έρευνα πρέπει να ενημερώνουμε τη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Στην έρευνα (εκτός απο τις παραλίες) ενδέχεται να έχουμε συνοδεία από υπάλληλο αρχαιολογίας.
Δικαιολογείται σκάψιμο έως 20 εκ.

Με κάθε άδεια για χρήση του ανιχνευτή, ανανεώνεται ο ανιχνευτής στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων, αυτόματα για ένα έτος (όσο ισχύει η άδεια χρήσης). Πριν τη λήξη της άδειας χρήσης την ανανεώνουμε με μια υπεύθυνη δήλωση στη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Αυτόματα ανανεώνεται και η κατοχή του ανιχνευτή. Στο ενδεχόμενο που η άδεια λήξη πρέπει να προβούμε πάλι σε αίτηση με χάρτες κτλ.

Εάν παρέλθει ένα έτος και δεν αιτηθεί άδειας χρήσης ο κάτοχος ανιχνευτή, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων.
Τότε θα χρειαστεί να δηλωθεί πάλι ο ανιχνευτής μετάλλων στο Υπουργείο Πολιτισμού.