ανιχνευτές μετάλλων νομοθεσία νόμος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ανιχνευτές μετάλλων νομοθεσία νόμος

Σας αναλύουμε τα πάντα σχετικά με ανιχνευτές μετάλλων νομοθεσία νόμος, παραθέτουμε τα σχετικά ΦΕΚ και υπουργικές αποφάσεις. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α’/28-6-2002) άρθρο 38, παρ. 2 και άρθρο 62, επιπλέον το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α’/22-4-2008) η υπουργική απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΝΣ/ ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-7-2003 (ΦΕΚ 1124/Β’/8-8-2003) και τη ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β’/2-5-2012)

ανιχνευτές μετάλλων νομοθεσία νόμος – δήλωση κατοχής

Η αγορά ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη χωρίς διατυπώσεις. Η κατοχή ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη, αφότου ο ιδιώτης αγοραστής συμπληρώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού με συστημένη επιστολή, τη συνημμένη δήλωση κατοχής ανιχνευτή. Στη δήλωση αναφέρεται το κατάστημα πώλησης, τα στοιχεία του αγοραστή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ. δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τα στοιχεία του ανιχνευτή μετάλλων ( εργοστάσιο, μοντέλο, σειριακός αριθμός ).

Με τη δήλωση πρέπει να αποσταλεί και απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει κατόπιν στον κάτοχο του ανιχνευτή σε 40 ημέρες, το δελτίο κατοχής ανιχνευτή στο οποίο αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου του. Αυτό το έγγραφο έχει διπλή χρήση. Αφενός καλύπτει νομικά το κάτοχο του ανιχνευτή για τη μεταφορά του μηχανήματος ( και όχι την χρήση ), σε κάθε τυχόν έλεγχο που θα γίνει από την αστυνομία. Αφετέρου, θα χρειαστεί ώστε να υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων ο κάτοχος του.

Video

Κατεβάστε την αίτηση άδειας χρήσης και κατοχής, μαζί με οδηγίες εδώ:

Download

ανιχνευτές μετάλλων νομοθεσία νόμος – άδεια χρήσης

Ο κάτοχος του ανιχνευτή που έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και έχει παραλάβει το δελτίο κατοχής του ανιχνευτή, μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, χωρίς κόστος. Για τον συγκεκριμένο ανιχνευτή ή ανιχνευτές μετάλλων, τους οποίους έχει δηλωμένους. Η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς κόστος.

Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα τον παραπέμψει στην τοπική εφορεία αρχαιοτήτων της περιοχής στην οποία θέλει να κάνει χρήση του ανιχνευτή, ώστε να καταθέσει:

  1. φωτοτυπία δελτίου κατοχής του ανιχνευτή,
  2. ένα η περισσότερα αποσπάσματα χαρτών ( google earth ) με κοντινή ανάλυση, στα οποία να είναι σημειωμένες οι περιοχές στις οποίες θέλουμε να ερευνήσουμε (δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τοποθεσιών).
  3. Απλή αίτηση που αναφέρουμε το λόγο για την έρευνα (πχ έρευνα για χαμένα αντικείμενα) και τα πρόσωπα τα οποία θα θέλουμε να έχουμε μαζί μας στην έρευνα.

Κατόπιν ή άδεια αποστέλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε χρόνο 5 μηνών στον ενδιαφερόμενο. Η συνήθης διάρκεια της είναι 1 έτος. 5 ημέρες πριν την έρευνα πρέπει να ενημερώνουμε τη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Στην έρευνα ενδέχεται να έχουμε συνοδεία από υπάλληλο αρχαιολογίας.
Δικαιολογείται σκάψιμο έως 20 εκ.

Με κάθε άδεια για χρήση του ανιχνευτή, ανανεώνεται ο ανιχνευτής στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων, αυτόματα για ένα έτος (όσο ισχύει η άδεια χρήσης). Με τη λήξη της άδειας χρήσης την ανανεώνουμε με υπεύθυνη δήλωση στη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Αυτόματα ανανεώνεται και η κατοχή του ανιχνευτή.

Εάν παρέλθει ένα έτος και δεν αιτηθεί άδειας χρήσης ο κάτοχος, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων.
Τότε θα χρειαστεί να δηλωθεί πάλι ο ανιχνευτής μετάλλων στο Υπουργείο Πολιτισμού.